Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

                         DECLARAŢIE DE AVERE

        Subsemnata, BACSADI-DIOSZEGI PARASCHIVA, CNP……., având funcţia de DIRECTOR la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGHIŞ, 

domiciliul ……, str ……., nr …, jud. …., poseror CI seria …, nr …….., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) deţin următoarele:

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

  1. Terenuri

NOTĂ:

                Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa  sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*2)

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil

 *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate,

                cota-parte şi numele coproprietarilor.

  1. Clădiri

                 NOTĂ:

                Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa  sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*2)     

Nuşfalău

Str. Baro Banffy, Nr. 16

Casă de locuit

1995

127m2

 

Moştenire

Bacsadi-Dioszegi Paraschiva

Bacsadi-Dioszegi Jozsef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate,

cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

II. Bunuri mobile 

  1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Dacia Sandero

1

2010

Cumpărare

Autoturism

Volkswagen Passat

1

2006

Cumpărare

 Autoturism

 Mazda CX5

 1

 2014

 Cumpărare

 

  1. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:

                Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

 

Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma  înstrăinării

Valoarea

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Active financiare 

  1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente,

inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

  1. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

Emitent titlu/societatea în care| persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri / Cota de  participare

Valoarea totală la zi

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale;

(3) împrumuturi acordate în nume personal.

  1. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

                ......--....................................................................

                ..........................................................................

NOTĂ:

                Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

                V. Datorii 

                Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri,

dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro           

NOTĂ:

                Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane,

organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine,

inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

    * Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului : numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular   

-

-

-

….

 

 

 

1.2. Soţ/soţie 

-

-

-

….

 

 

 

1.3. Copii     

-

-

-

….

 

 

 

 

                VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

                NOTĂ:

                Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului : numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul generator de venit       

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

 

 

 

Bacsadi-Dioszegi Paraschiva

Şcoala Gimn. Boghiş

Prof. înv.primar

51600 RON

1.2. Sot / sotie

 

 

 

Bacsadi-Dioszegi Jozsef

I.S.U. Sălaj

Funcţionar M.I.R.A.

54000 RON

1.3. Copii

 

 

 

Bacsadi-Dioszegi Attila

DENT 4U Satu Mare

Tehnician dentar

20400 RON

2. Venituri din activitati independente

2.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

2.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

3.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

4. Bunuri din investitii

4.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

4.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

5.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

6.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

7. Venituri din jocuri de noroc

7.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

7.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

7.3. Copii

 

 

 

-

-

-

-

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

 

 

 

-

-

-

-

8.2. Sot / sotie

 

 

 

-

-

-

-

8.3. Copii

 

 

 

-

-

-

-

  

                Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

                Data completării                                                                                                  Semnătura

                  24 06. 2021                    

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

 

                Subsemnata, BACSADI-DIOSZEGI PARASCHIVACNP……., având funcţia de DIRECTOR la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGHIŞ

domiciliul ……, str ……., nr …, jud. …., poseror CI seria …, nr ……..,, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:        

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoarea totală a  părţilor sociale şi/sau a acţiunilor

1.1. …

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

2.1. …

 

 

-

-

-

 

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale:

3.1.

-

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:                                   

4.1

-

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:                              

5.1. Beneficiarul de contract:

numele, prenumele/denumirea şi adresa

Institutia contractanta

denumirea şi adresa

Procedura prin care a fost incredintat contractul

Tipul contractului

A

B

C

Titular ….

-

-

-

-

-

-

Sot / sotie …

-

-

-

-

-

-

Rude de gradul I1) ale titularului …

-

-

-

-

-

-

Societăţi comerciale/Persoană fizică autorizată / familiale/ individuale, asociate, societăţi profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat /Organizaţii neguvernamentale /Fundaţii/ Asociaţii*2)                

-

-

-

-

-

-

                       

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte,

aşa cum sunt definite la pct. 5.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

                A - Data încheierii contractului ;    B - Durata contractului ;    C - Valoarea totală a contractului

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

                Data completării                                                                                                                  Semnătura

                24. 06. 2021